Fizyka dla przyszłości O Projekcie

Opis Projektu

1

Projekt „Fizyka dla przyszłości / Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego" został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013; Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Wiedzy; Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo – badawcza.

Dotacje unijne w wysokości 2 615 613 złotych (75%) powiększone o kwotę blisko 872 000 złotych (25%) ze środków własnych Uniwersytetu Gdańskiego złożyły się na pokaźną sumę, która pozwoliła za zakup bardzo nowoczesnej aparatury pomiarowej o standardzie światowym, najnowszych komputerów i oprogramowania dla dydaktycznego laboratorium fizycznego.

Umowa podpisana w dniu 28.04.2009 r pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernardem Lammkiem a Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim była równoznaczna z datą rozpoczęcia realizacji Projektu „Fizyka dla przyszłości”.

Projekt został zakończony w czerwcu 2010 roku.

Realizatorami Projektu byli:

dr Maria Alicka - kierownik Projektu;

mgr inż. Mirosław Behrendt - asystent kierownika Projektu.

Opis laboratorium powstałego w wyniku realizacji Projektu znajduje się na stronie dlf.ug.edu.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Autor: Maria Alicka
Ostatnio modyfikowane: 30.11.2011